O nás

Univerzitní centrum podpory pro studenty s SP Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je specializovaným celouniverzitním pracovištěm garantujícím zdarma odbornou podporu studentům a uchazečům o studium se specifickými potřebami. Naším cílem je zajišťovat rovné podmínky uchazečům a studentům se specifickými potřebami, zejména pak poskytovat podporu uchazečům a studentům se SP při:

 •    výběru studijního oboru
 •    přijímacím řízení
 •    v průběhu celého studia

Univerzitní centrum podpory dělí uchazeče/studenty do následujících kategorií:

Uchazeči/studenti se zrakovým postižením

Uchazeči/studenti se sluchovým postižením

Uchazeči/studenti s pohybovým postižením

Uchazeči/studenti se specifickou poruchou učení

Uchazeči/studenti s poruchou autistického spektra

Uchazeči/studenti s jinými obtížemi

Uchazeči/studenti socio-ekonomicky znevýhodnění

 

Každému uchazeči/studentovi jsou pak podle jeho specifických potřeb vytvořeny individuální studijní podmínky. Univerzitní centrum podpory poskytuje podporu zejména prostřednictvím následujících standardizovaných servisních opatření – služeb:

 •    individuální konzultace a poradenství
 •    studijní asistence
 •    prostorová orientace
 •    zapisovatelský/vizualizační servis
 •    tlumočnický servis
 •    individuální výuka
 •    diagnostika
 •    režijní opatření
 •    časová kompenzace
 •    zpřístupnění/zpracování studijní literatury – knihovnické a informační služby

Legislativa:

Univerzitá Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem přistupuje k uchazečům o studium a studentům se specifickými potřebami v souladu s platnou legislativou České republiky a mezinárodními dokumenty. Centrum poskytuje podporu studentům na podkladu Směrnice rektora UJEP.