Pravidla poskytování poradenských služeb

Povinnost vysoké školy poskytovat uchazečům o studium, studentům a dalším osobám poradenství související se studiem vyplývá ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) poskytuje poradenské služby prostřednictvím Poradenského centra UJEP, které v souladu s Organizačním řádem UJEP zajišťuje:

 •   poradenství pro uchazeče o studium a studenty se specifickými potřebami, které je zaměřené na podporu uchazečů a studentů s pohybovým, zrakovým či sluchovým postižením, s poruchami učení, narušenou komunikační schopností, psychickou poruchou či chronickým somatickým postižením,
 •   speciálně pedagogické poradenství pro uchazeče o studium a studenty, které je zaměřené na podporu jejich dalšího osobnostního a sociálního rozvoje a na pomoc při výběru vhodných edukačních strategií, popřípadě pomoc při zajišťování či aktualizaci funkční diagnostiky,
 •   psychologické poradenství založené na modelu poradce vs. klient, jehož cílem je pomoci studentovi či zaměstnanci UJEP (prostřednictvím porozumění jeho myšlenkám, emocím a chování) řešit jeho životní situace a překonávat osobní, rodinné, partnerské či studijní problémy, kterými si aktuálně prochází,
 •   kariérové poradenství, jehož cílem je umožnit studentům v posledních rocích studia řídit, na základě poznání schopností, dovedností a zájmů, svůj další postup ve vzdělávání, odborné přípravě a přípravu na vstup do praxe,
 •   sociálně právní poradenství pro studenty, které je zaměřené na řešení situací souvisejících s jejich studiem a na podporu jejich orientace v relevantních právních a vnitřních předpisech UJEP,
 •   studijní poradenství pro studenty, které je zaměřené zejména na informování o závazných pravidlech studia platných na příslušné fakultě UJEP.

Organizační řád Poradenského centra UJEP, který stanoví organizační strukturu a působnost centra, je vydáván formou Přílohy č. 5 příkazu rektora – Organizační řád UJEP, v platném znění.

Podmínky využívání Poradenského centra UJEP se řídí SMĚRNICÍ REKTORA č. 1/2020 – PROVOZNÍ ŘÁD PORADENSKÉHO CENTRA UJEP.

Poradenství pro studenty se specifickými potřebami se řídí SMĚRNICÍ REKTORA č. 1/2015 – METODIKA PODPORY A VYROVNÁVÁNÍ PODMÍNEK UCHAZEČŮ A STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA UJEP

Ostatní poradenské služby se řídí následujícími pravidly:

 •   na poradenské služby mají nárok uchazeči o studium, studenti a zaměstnanci UJEP dle příslušné specifikace služby uvedené v Organizačního řádu Poradenského centra UJEP (dále také jako „klienti“);
 •   klient si poradenské služby rezervuje prostřednictvím REZERVAČNÍHO SYSTÉMU, který je přístupný na stránkách Poradenského centra UJEP;
 •   poradenské služby jsou pro klienty poskytovány zdarma;
 •   pokud jsou poradenské služby poskytovány osobně, místo poskytnutí služby je uvedeno v rezervačním systému vždy u termínu, na který se klient přihlašuje;
 •   pokud jsou poradenské služby poskytovány distančně, místo poskytnutí služby se v rezervačním systému centra neuvádí,
 •   poradenské služby jsou poskytovány obvykle v rozsahu 45 – 60 minut;
 •   v jednom akademickém roce lze využít každou z poradenských služeb až desetkrát, konkrétní počet si určuje sám poradce po konzultaci s klientem;
 •   poradce může odmítnout nebo ukončit spolupráci s klientem, pokud mu není schopen v dané problematice pomoci; v daném případě poradce doporučí jiného odborníka nebo instituci;
 •   pokud se klient nemůže dostavit na dojednanou a potvrzenou schůzku, omluví se prostřednictvím e-mailu přímo poradci (jeho email vidí v rezervačním systému), nebo na email poradna@ujep.cz;
 •   pokud se klient dvakrát po sobě bez omluvy nedostaví na domluvený termín, poradce může další spolupráci ukončit;
 •   poradci jsou ze zákona povinni respektovat občanská práva na ochranu osobnosti, zachovávají mlčenlivost a chrání osobní údaje klientů, bez písemného souhlasu klientů nesmí poskytnout žádnou informaci třetí osobě (pouze pro potřeby soudů, policie a orgánů sociálně právní ochrany dětí za splnění zákonných podmínek tento souhlas nutný není);
 •   klient může spolupráci kdykoliv ukončit bez udání důvodu (stačí e-mailové sdělení).

Poradenské služby jsou poskytovány v souladu se Standardy vysokoškolského poradenství a v souladu s příslušnými etickými kodexy, zejména s Etickým kodexem UJEP, Etickým kodexem pracovníků vysokoškolských poraden a dalšími profesními kodexy.