Uchazeč

Uchazečem se specifickými potřebami rozumíme takového uchazeče, který vzhledem k vrozené nebo získané povaze svého zdravotního stavu vyžaduje modifikaci studijních podmínek, zpřístupnění studijních materiálů, odstranění fyzických překážek, popř. jiné zvláštní úpravy prostor univerzity za účelem úspěšného průběhu a ukončení studia.

Nabídka podpůrných služeb je tak určena pro uchazeče/studenty těchto kategorií:

Uchazeči/studenti se zrakovým postižením

Uchazeči/studenti se sluchovým postižením

Uchazeči/studenti s pohybovým postižením

Uchazeči/studenti se specifickou poruchou učení

Uchazeči/studenti s poruchou autistického spektra

Uchazeči/studenti s jinými obtížemi

Uchazeči/studenti socio-ekonomicky zvýhodnění

Podpora studentů je zajišťována různými subjekty ve vzájemné spolupráci. Zabezpečují ji zejména odborní pracovníci Univerzitního centra podpory, pracovníci Kariérního poradenství, psychologická poradna UJEP, pracovníci Speciálně-pedagogického poradenství.

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

Uchazeči o studium na UJEP mohou při vyplňování elektronické přihlášky ke studiu požádat o zohlednění svých specifických vzdělávacích potřeb.

Elektronická přihláška umožňuje zohlednění specifických vzdělávacích potřeb v části Vyplnění osobních údajů uchazeče. Zhruba v polovině této stránky, je možnost zvolit ANO/NE při dotazu znějícím: „Zohlednění zdravotních specifik“. Uchazeči, kteří mají diagnostikovánu specifickou poruchu učení či jiný hendikep, by předmětné měli v přihlášce uvést.

Uchazeči, kteří zvolí ANO v přihlášce, budou kontaktováni pracovníky Univerzitního centra podpory, kteří Vám následně nabídnou konkrétní podporu během přijímacího řízení i studia samotného. Využití této podpory je zcela dobrovolné.

Hlásíte se na fakultu, která nemá elektronickou přihlášku?
Kontaktujte pracovníky centra přímo → +420 702 202 477, poradenskecentrum@ujep.cz .

Osobám se zrakovým postižením doporučujeme při vyplňování elektronické přihlášky ke studiu na UJEP asistenci druhé osoby.

PODPORA UCHAZEČŮM ZE STRANY PRACOVNÍKŮ CENTRA

Pracovník Univerzitního centra podpory pro studenty se specifickými potřebami UJEP (UCP UJEP) zašle kontaktní email uchazečům, kteří požádali o zohlednění speciálních potřeb, s výzvou o předložení příslušných dokladů o zdravotním postižení, invaliditě či specifické poruše učení nebo lékařskou zprávu dokládající psychickou poruchu apod.

Pro bližší informace můžete kontaktovat pracovníky Poradenského centra UJEP:

Mgr. Vladimír Řáha
Poradenské centrum UJEP – pracoviště podpory pro studenty se SP
T: +420 702 202 477
E: vladimir.raha@ujep.cz
Pasteurova 771/3
400 96 Ústí nad Labem

Ing. Stanislava Muláčková
Poradenské centrum UJEP – pracoviště podpory pro studenty se SP
T: +420 602 630 953
E: stanislava.mulackova@ujep.cz
Pasteurova 771/3
400 96 Ústí nad Labem