Uchazeči / studenti se specifickou poruchou učení

Služby poskytované centrem pro uchazeče / studenty se specifickou poruchou učení

Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je specializovaným celouniverzitním pracovištěm garantujícím zdarma odbornou podporu uchazečům o studium a studentům se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie a další). Poskytuje pomoc v průběhu celého studia, ale i při výběru studijního oboru a přijímacím řízení. Každému studentovi/uchazeči jsou dle jeho specifických potřeb vytvořeny individuální studijní podmínky. UCP zajišťuje či zprostředkovává zejména:

  •    zpracování studijní literatury
  •    přepisovatelský/zapisovatelský servis (obsahový zápis)
  •    individuální výuku
  •    studijní asistenci
  •    časovou kompenzaci
  •    režijní opatření

Na UCP se také mohou obracet zájemci o studium s dotazy ohledně přijímacího řízení a možností studia a jeho úprav pro osoby se specifickými poruchami učení.

Jak o servisní opatření / službu požádat

Uchazeč o studium na UJEP požádá o zohlednění svých specifických vzdělávacích potřeb již při vyplňování přihlášky ke studiu a doloží na UCP příslušné doklady z pedagogicko-psychologické poradny. UCP na základě funkční diagnostiky navrhne modifikaci přijímací zkoušky, která je zohledněna při sestavování přijímacího řízení.

Student stávající může o zohlednění svých SP požádat kdykoliv v průběhu studia přímo v UCP. Podporu studenta se SP pak zajišťují odborní pracovníci centra, psychologická poradna UJEP, zaměstnanci kariérního poradenství, zaměstnanci speciálně-pedagogického poradenství apod.

Volba vhodného oboru

Zájemci o studium si mohou ke studiu vybrat z velkého množství nabízených oborů ze všech fakult UJEP, přesto doporučujeme určitou opatrnost při výběru. U oboru, který Vás zajímá, doporučujeme projít si studijní katalog a jednotlivé předměty daného oboru. Pokud si nejste jisti, zda je pro vás obor vhodný, kontaktujte naše UCP.

Finanční pomoc

UJEP poskytuje svým studentům finanční podporu ve formě stipendií.

Příklady stipendijní podpory studentům: více na www.ujep.cz, úřední deska, vnitřní předpisy UJEP, stipendijní řád.