Student

Studentem se specifickými potřebami (SP) rozumíme takového studenta, který vzhledem k vrozené nebo získané povaze svého zdravotního stavu vyžaduje modifikaci studijních podmínek, zpřístupnění studijních materiálů, odstranění fyzických překážek, popř. jiné zvláštní úpravy prostor univerzity za účelem úspěšného průběhu a ukončení studia.

Nabídka podpůrných služeb je tak určena pro studenty těchto kategorií:

Studenti se zrakovým postižením

Studenti se sluchovým postižením

Studenti s pohybovým postižením

Studenti se specifickou poruchou učení

Studenti s poruchou autistického spektra

Studenti s jinými obtížemi

Studenti socio-ekonomicky zvýhodnění

Podpora studentů s SP je zajišťována různými subjekty ve vzájemné spolupráci. Zabezpečují ji zejména odborní pracovníci Univerzitního centra podpory pro studenty se specifickými potřebami UJEP, pracovníci Kariérního poradenství, psychologická poradna UJEP, pracovníci Speciálně-pedagogického poradenství.

Pro bližší informace můžete kontaktovat pracovníky Poradenského centra UJEP:

Mgr. Vladimír Řáha
Poradenské centrum UJEP – pracoviště podpory pro studenty se SP
T: +420 702 202 477
E: vladimir.raha@ujep.cz
Pasteurova 771/3
400 96 Ústí nad Labem

Ing. Stanislava Muláčková
Poradenské centrum UJEP – pracoviště podpory pro studenty se SP
T: +420 602 630 953
E: stanislava.mulackova@ujep.cz
Pasteurova 771/3
400 96 Ústí nad Labem